BS. Bùi Văn Vĩ

Phụ trách an toàn bức xạ - siêu âm

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Toàn thời gian

CHUYÊN MÔN

Chẩn đoán hình ảnh

VỊ TRÍ

Phụ trách an toàn bức xạ – siêu âm