BS. Nguyễn Thị Liên

Kỹ thuật viên Xét nghiệm

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Chuyên khoa Xét nghiệm

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Toàn thời gian

CHUYÊN MÔN

Xét nghiệm

VỊ TRÍ

Kỹ thuật viên Xét nghiệm