BS. Hà Xuân Nguyên

Giải phẫu bệnh

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Chuyên khoa Giải Phẫu Bệnh

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Ngoài giờ hành chính

CHUYÊN MÔN

Đọc kết quả, giải phẫu bệnh

VỊ TRÍ

Bác sĩ đọc kết quả, giải phẫu bệnh